Zoek
Sluit dit zoekvak.

Privacyreglement

Ten behoeve van de privacy van onze patiënten, medewerkers en verwijzers heeft Behandel Centrum Neurologie een privacyreglement op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) opgesteld.

Doel van de persoonsregistratie

De persoonsregistratie wordt aangelegd ten behoeve van een goede vervulling van de taak van de medewerkers van Behandel Centrum Neurologie.

In de persoonsregistratie zullen niet meer gegevens worden opgenomen dan voor het doel noodzakelijk is. Gegevens over godsdienst, seksualiteit of ras mogen alleen geregistreerd worden als de medewerker van Behandel Centrum Neurologie het belang en de noodzaak van het opnemen van gevoelige gegevens van derden kan aangeven. Deze gegevens dienen verwijderd te worden indien belang en noodzaak niet meer aanwezig zijn.

Doelgroepen

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn de onderstaande afspraken vastgelegd ten behoeve van:

 • de patiënten van Behandel Centrum Neurologie
 • de medewerkers van Behandel Centrum Neurologie
 • medisch specialisten werkzaam voor Behandel Centrum Neurologie
 • verwijzers naar Behandel Centrum Neurologie
 • het College Bescherming Persoonsgegevens
 • de Inspectie van de Gezondheidszorg en Jeugd
 • het Regionaal Patiënten/consumenten Platform
 • de Landelijke Huisartsen Vereniging

 

Wijze van opnemen en wijzigen van persoonsgegevens

Alle persoonsgegevens worden in een database middels daartoe geschikte apparatuur vastgelegd en/of gewijzigd. De gegevens kunnen ten hoogste de volgende gegevens categorieën bevatten:

 • personalia/identificatiegegevens bestaande uit naam, adres, postcode, woonplaats, geslacht en geboortedatum, email adres, telefoonnummer en gsm nummer.
 • financieel/administratieve gegevens bestaande uit behandelend neuroloog, verzekering, nummer, eigen huisarts, tijden
 • medische en psychologische gegevens bestaande uit klacht/hulpvraag, bevindingen, objectief,
 • evaluatie, plan, advies, nazorg, bijzonderheden.
 • Medische voorgeschiedenis, medicatiegebruik, BMI, eventueel aanvullend onderzoek


Bewaren van persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden 20 jaar na aanmaak bewaard, tenzij de Raad van Bestuur van Behandel Centrum Neurologie anders beslist.

Beroepsgeheim, afgeleid beroepsgeheim en verklaring geheimhouding

 • Ten aanzien van de meewerkende medisch specialisten geldt het medisch beroepsgeheim.
 • Ten aanzien van de meewerkende assistenten geldt het afgeleid medisch beroepsgeheim en de geheimhoudingsverklaring.
 • Ten aanzien van het management, het administratieve personeel, facilitaire medewerkers, gedetacheerde medewerkers geldt een verklaring geheimhouding, welke bij aanvang van het dienstverband, de contractperiode of benoeming ter ondertekening wordt voorgelegd.

 

Genoemd medisch beroepsgeheim, afgeleid medisch beroepsgeheim en verklaring van geheimhouding geldt gedurende het gehele dienstverband c.q. de contractperiode en benoemingsperiode en onbeperkt tevens na beëindiging van het dienstverband c.q. contractperiode en benoemingsperiode.

Het beroepsgeheim en de geheimhoudingsplicht geldt in de ruimste zins des woords voor alle medische en administratieve gegevens van patiënten onder behandeling van Behandel Centrum Neurologie. Onder medische gegevens wordt ook verstaan alle feiten welke in het kader van de behandeling van de patiënt door Behandel Centrum Neurologie worden verkregen.

Medische en administratieve gegevens

Medische gegevens worden verkregen uit eigen onderzoek door neurologen van Behandel Centrum Neurologie. Daarnaast worden de gegevens verkregen van de eigen huisarts, uit het nadere onderzoek wat heeft plaats gevonden of van andere behandelaars van de patiënt, per brief, mail of telefoon.

De medische gegevens zijn alleen toegankelijk voor daartoe bevoegd medisch en paramedisch personeel voor zover deze toegankelijkheid in het kader staat van een medische behandeling. Medische gegevens zullen alleen per versleutelde mail (Zorgmail) worden verzonden.

Daarnaast staan deze gegevens ter beschikking van de Klachtenfunctionaris van Behandel Centrum Neurologie voor zover een klacht of melding dit noodzakelijk maakt. Vooraf vragen wij u hier u hier wel toestemming voor.

Indien de patiënt bij een huisarts op naam staat ingeschreven worden de behandelingsgegevens aan deze huisarts of diens waarnemer doorgegeven.

Indien de patiënt niet op naam staat ingeschreven wordt op verzoek een afschrift van de behandelingsnotities in aansluiting aan het behandelingscontact aan de patiënt ter hand gesteld. Hierbij wordt de onderstaande inzage-procedure in acht genomen.

Inzage in medische gegevens vindt plaats na een schriftelijk verzoek van de patiënt onder overlegging van een geldig legitimatiebewijs. Een afschrift van de vastgelegde gegevens wordt alleen dan verstrekt na wederzijds goedvinden.

Administratieve gegevens worden verkregen door middel van direct contact met de patiënt en door middel van aanlevering naar daartoe gemachtigde zorgverzekeraars.

Daarnaast vindt verstrekking van persoonsgegevens en administratieve gegevens alleen plaats aan de desbetreffende zorgverzekeraar en de Inspectie voor de Gezondheidszorg of een daartoe door haar aangewezen gemachtigde instantie. Dit ten behoeve van een toetsing van het functioneren van Behandel Centrum Neurologie.

Toegang tot uw medische gegevens aan een kwaliteitsinstantie, zoals ten behoeve van het ZKN-keurmerk, zullen alleen in geanonimiseerde vorm worden aangeboden.

Beveiliging gegevens

Wij maken voor de beveiliging van door ons verwerkte gegevens gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Wijzigingen

Behandel Centrum Neurologie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacyreglement.